Oficjalny serwis miasta Jastrzębie-Zdrój

Konsultacje Jastrzębie-Zdrój

zaloguj rejestracja

Zakończone konsultacje

Konsultacje projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia statutu Młodzieżowej Rady Miasta

0 komentarze

Konsultacje projektu uchwały dotyczącej ustalenia regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania dodatków oraz szczegółowy sposób obliczania niektórych innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach

0 komentarze

Konsultacje projektu uchwały w sprawie uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze miasta Jastrzebie-Zdrój"

0 komentarze

Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Jastrzębie-Zdrój oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.

0 komentarze

Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Młodzieżowej Rady Miasta

0 komentarze

Konsultacje projektu uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

0 komentarze

Profesjonalne pracownie 3 w Jastrzębiu-Zdroju

0 komentarze

Rewitalizacja części zabytkowego Parku Zdrojowego w Jastrzębiu-Zdroju w celu utworzenia miejsca aktywizacji społeczno-gospodarczej mieszkańców rewitalizowanych terenów

0 komentarze

Konsultacje projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla niesamorządowych: szkół, przedszkoli, placówek oświatowych, prowadzonych przez fizyczne lub osoby prawne funkcjonujących na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój

0 komentarze

Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i szkół specjalnych prowadzonych przez Miasto Jastrzębie-Zdrój, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Miasta

0 komentarze

Diagnoza stanu istniejącego oraz kierunki rozwoju miasta Jastrzębie-Zdrój (Ankieta)

2 komentarze

Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze

0 komentarze

Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia sieci przedszkoli prowadzonych przez Miasto Jastrzębie-Zdrój

0 komentarze

Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia formy, wysokości i trybu przyznania pomocy dla zaproszonych repatriantów przez Gminę Jastrzębie-Zdrój do osiedlenia się na terenie Gminy Jastrzębie-Zdrój

0 komentarze

Konsultacje postanowienia Komisarza Wyborczego w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w mieście w Wyborach do Parlamentu Europejskiego

0 komentarze

Konsultacje projektu uchwały w sprawie dodatkowego oznakowania taksówek na terenie miasta Jastrzębia-Zdroju

0 komentarze

Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój

0 komentarze

Konsultacje projektu uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 23 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Jastrzębiu-Zdroju

0 komentarze

Konsultacje projektu uchwały w sprawie przekształcenia Publicznego Przedszkola nr 10 w Jastrzębiu-Zdrój

0 komentarze

Konsultacje projektu uchwały w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Jastrzębie-Zdrój

0 komentarze

Konsultacje projektu uchwały ws. warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Miasta w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych bonifikat

0 komentarze

Konsultacje w przedmiocie ustalenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Jastrzębie-Zdrój, mających zastosowanie do kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół

0 komentarze

Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia kryteriów naboru w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli (...)

0 komentarze

Konsultacje projektu uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz określenie terminów płatności

0 komentarze

Konsultacje projektu uchwały w sprawie nadania Statutu jednostce budżetowej pod nazwą „Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1”.

0 komentarze

Konsultacje projektu uchwały w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Miasta Jastrzębie-Zdrój (...)

0 komentarze

Konsultacje projektu uchwały w sprawie nadania Statutu jednostce budżetowej pod nazwą „Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 3”

0 komentarze

Konsultacje projektu uchwały w sprawie nadania Statutu jednostce budżetowej pod nazwą „Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 2”

0 komentarze

Konsultacje w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

0 komentarze

Konsultacje w sprawie zasad przyznawania dotacji celowych ze środków budżetu miasta na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

0 komentarze

Konsultacje projektu uchwały w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Miasta Jastrzębie-Zdrój w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek (..)

0 komentarze

Konsultacje w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój na 2019 rok

0 komentarze

Konsultacje w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój na 2019 rok

0 komentarze

Konsultacje w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI.115.2017 r. Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jastrzębie-Zdrój

0 komentarze

Konsultacje w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

0 komentarze

Konsultacje projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

0 komentarze

Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za udzielony posiłek albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

0 komentarze

Konsultacje projektu uchwały w sprawie programu „Rodzina 3+” na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój

0 komentarze

Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia obowiązujących w 2019 roku stawek opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a

0 komentarze

Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI.115.2017 r. Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 22.08.2017 r., w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jastrzębie-Zdrój

0 komentarze

Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia minimalnej wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych i rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego

0 komentarze

Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Jastrzębie-Zdrój

0 komentarze

Konsultacje projektu uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół prowadzonych przez Miasto Jastrzębie-Zdrój niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r

0 komentarze

Konsultacje projektu uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019

0 komentarze

Ankieta: Czy OWN ma mieć nową nazwę?

3 komentarze

Konsultacje projektu uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Jastrzębiu-Zdroju, dla przeprowadzenia wyborów do Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój, Sejmiku Województwa Śląskiego oraz wyborów Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój w dniu 21.10.18r

0 komentarze

Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IX.107.2014 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 11 września 2014 r. w sprawie uchylenia Statutu Miasta Jastrzębie-Zdrój

0 komentarze

Konsultacje projektu uchwały w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów w ramach Programu Stypendialnego Miasta Jastrzębie-Zdrój dla uczniów szczególnie uzdolnionych

0 komentarze

Konsultacje projektu uchwały w sprawie programu „Rodzina 3+” na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój

0 komentarze

Ankieta dla osób zainteresowanych lokalem mieszkalnych w ramach Rządowego Programu MIESZKANIE PLUS

1 komentarze

Wybierz nazwę dla systemu rowerów miejskich w Jastrzębiu-Zdroju

0 komentarze

Konsultacje projektu uchwały w sprawie szczególnego trybu umarzania należności pieniężnych za lokale mieszkalne (2018 rok)

0 komentarze

Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój

0 komentarze

Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

0 komentarze

Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi

0 komentarze

Konsultacje projektu uchwały w sprawie przekształcenia Przedszkola Specjalnego w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju w Przedszkole Specjalne w Jastrzębiu-Zdroju​

0 komentarze

Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów w ramach Programu Stypendialnego Miasta Jastrzębie-Zdrój dla uczniów szczególnie uzdolnionych

0 komentarze

Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia Statutu Publicznego Żłobka Nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju

0 komentarze

Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi [,,,]

0 komentarze

Konsultacje projektu Regulaminu naboru wniosków i realizacji projektu – „Gminy z dobrą energią” – wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.

0 komentarze

Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój działalność w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

0 komentarze

Konsultacje projektu uchwały w sprawie podziału Miasta Jastrzębie-Zdrój na stałe obwody głosowania

0 komentarze

Konsultacje projektu uchwały dotyczącej ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

0 komentarze

Konsultacje projektu Regulaminu naboru wniosków i realizacji projektu – „Łączymy z energią” – montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego

0 komentarze

konsultacje projektu uchwały w sprawie podziału Miasta Jastrzębie-Zdrój na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

0 komentarze

Konsultacje projektu uchwały w sprawie podziału Miasta Jastrzębie-Zdrój na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

0 komentarze

Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII.71.2011 Rady Miasta Jastrzębie–Zdrój z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie ustalenia Statutu Publicznego Żłobka Nr 1 w Jastrzębiu–Zdroju

0 komentarze

Konsultacje projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XXIII.215.2017 z dnia19 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów naboru w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz określenia dokumentów potwierdzających kryteria

0 komentarze

Konsultacje projektu uchwały o zmianie uchwały ws. określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę Jastrzębie-Zdrój w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen

0 komentarze

II Miejski Konkurs na Profilaktyczny Spot Filmowy

1 komentarze

Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu rozwoju kultury w Jastrzębiu-Zdroju do roku 2025 z perspektywą do 2035

0 komentarze

Konsultacje projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla publicznych szkół i niepublicznych: przedszkoli, punktów przedszkolnych, szkół o uprawnieniach szkół publicznych i placówek oświatowych, prowadzonych [...]

0 komentarze

Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Jastrzębie-Zdrój

0 komentarze

Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

0 komentarze

Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

0 komentarze

Konsultacje projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę Jastrzębie-Zdrój w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości c

0 komentarze

Konsultacje projektu uchwały, dotyczącej określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi [...]

0 komentarze

Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, mających zastosowanie do kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz wskazania dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów

0 komentarze

Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

0 komentarze

Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia kryteriów naboru w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

0 komentarze

Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2017-2032”

0 komentarze

Konsultacje projektu uchwały w sprawie szczególnego trybu umarzania należności pieniężnych za lokale mieszkalne

0 komentarze

Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

0 komentarze

Konsultacje projektu uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018

0 komentarze

Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia obowiązujących w 2018 roku stawek opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu

0 komentarze

Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zabytkami MiastaJastrzębie-Zdrój na lata 2017-2020”

0 komentarze

Konsultacje projektu uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od środków transportowych

0 komentarze

Konsultacje projektu uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój na 2018 rok

0 komentarze

Konsultacje projektu uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój na 2018 rok.

0 komentarze

Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany załącznika Nr 1 Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy na lata 2014-2018

0 komentarze

Konsultacje projektu uchwały Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018

0 komentarze

Konsultacje projektu uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody - drzewo gatunek wiąz szypułkowy na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój

0 komentarze

TERAZ JAstrzębie DECYDUJE - Zdecyduj, która z propozycji inwestycji warta jest realizacji

9 komentarze

Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia- schronisku, udzielającym schronienia osobom bezdomnym

0 komentarze

Konsultacje projektu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy

0 komentarze

Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XII.136.2016 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 27 października 2016 r. w sprawie Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 [...]

0 komentarze

Konsultacje projektu uchwały w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych drogi gminnej na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój

1 komentarze

Konsultacje projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadającym miastu Jastrzębie-Zdrój lub jednostkom organizacyjnym miasta

0 komentarze

Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących niepubliczne żłobki i kluby dziecięce

0 komentarze

Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu rozwoju sportu, rekreacji i turystyki w Jastrzębiu-Zdroju do roku 2020 z perspektywą do 2025

0 komentarze

Konsultacje projektu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jastrzębie-Zdrój

0 komentarze

Konsultacje projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

0 komentarze

Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój

0 komentarze

Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących niepubliczne żłobki i kluby dziecięce

0 komentarze

Konsultacje projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadającym miastu Jastrzębie-Zdrój lub jednostkom organizacyjnym

0 komentarze

Konsultacje projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ul. Kaszubskiej w Jastrzębiu-Zdroju, oznaczonego symbolem C90

0 komentarze

Zdecyduj, jaki film chcesz obejrzeć!

0 komentarze

Ankieta dotycząca zakupu sprzętu oraz wyposażenia pracowni praktycznej nauki zawodu w placówkach oświatowych - ZS nr 2, ZS nr 6, ZS nr 9

0 komentarze

Ankieta dotycząca zakupu sprzętu oraz wyposażenia pracowni praktycznej nauki zawodu w placówkach oświatowych - ZSZ, ZS nr 6

0 komentarze

Konsultacje projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój

0 komentarze

Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój dotyczącej ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój

0 komentarze

Ankieta dotycząca przebudowy i termomodernizacji budynku Zespołu Szkół nr 12

0 komentarze

Ankieta dotycząca przebudowy i termomodernizacji budynku ZS nr 5 i CKP

0 komentarze

Ankieta dotycząca przebudowy i termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 17

2 komentarze

Ankieta dotycząca termomodernizacji istniejącego obiektu wraz z rozbudową (dobudowa budynku przedszkola) i częściową przebudową Szkoły Podstawowej nr 1 na Zespół szkolno-przedszkolny oraz zagospodarowanie terenu szkoły

0 komentarze

Konsultacje w sprawie projektu uchwały określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew lub krzewów na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój

0 komentarze

Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu rozwoju sportu, rekreacji i turystyki w Jastrzębiu-Zdroju do roku 2020 z perspektywą do 2025

0 komentarze

Ankieta dotycząca zabudowy instalacji ogniw fotowoltaicznych dla obiektu Zespołu Szkół nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju

0 komentarze

Ankieta dotycząca zabudowy instalacji ogniw fotowoltaicznych dla obiektu Szkoły Podstawowej nr 1

0 komentarze

Ankieta dotycząca zabudowy instalacji ogniw fotowoltaicznych dla obiektu Szkoły Podstawowej nr 17

0 komentarze

Ankieta dotycząca zabudowy instalacji ogniw fotowoltaicznych dla obiektu Kąpielisko Zdrój

0 komentarze

Ankieta dotycząca zabudowy instalacji ogniw fotowoltaicznych dla obiektu Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego

1 komentarze

Ankieta dotycząca zabudowy instalacji ogniw fotowoltaicznych dla Zespołu Szkół nr 12

0 komentarze

Ankieta dotycząca zabudowy instalacji ogniw fotowoltaicznych dla obiektu Domu Pomocy Społecznej.

0 komentarze

Konsultacje projektu uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych w Mieście Jastrzębie-Zdrój...

0 komentarze

Konsultacje projektu uchwały dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

0 komentarze

Konsultacje w sprawie ustalenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Jastrzębie-Zdrój – miasto na prawach powiatu, mających zastosowanie do kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz wskaz

0 komentarze

Konsultacje w sprawie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XII.136.2016 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 27 października 2016 r. w sprawie Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustaw

0 komentarze

Konsultacje projektu uchwały w sprawie zaliczenia ulicy Kąty do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój

0 komentarze

Konsultacje projektu uchwały w spawie uchylenia Uchwały Nr XIV.172.2016 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zasad sprzedaży gminnych lokali mieszkalnych ich najemcom, określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości...

0 komentarze

Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII.161.2013 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części łącznie z odsetkami odroczenia terminu płatności..

0 komentarze

Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII.147.2015 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenie wysokości wynagrodzenia za inkaso..

0 komentarze

Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia kryteriów naboru w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, prowadzonych przez Miasto Jastrzębie-Zdrój oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

0 komentarze

Konsultacje projektu uchwały w sprawie przebiegu ulic o kategorii dróg gminnych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój

0 komentarze

Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany nazw ulic w mieście Jastrzębie-Zdrój.

0 komentarze

Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany nazw ulic w mieście Jastrzębie-Zdrój

0 komentarze

Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Stypendialnego Miasta Jastrzębie-Zdrój dla uczniów szczególnie uzdolnionych

0 komentarze

Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów w ramach Programu Stypendialnego Miasta Jastrzębie-Zdrój dla uczniów szczególnie uzdolnionych

0 komentarze

Konsultacje projektu uchwały, dotyczącej określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (...)

0 komentarze

Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących niepubliczne żłobki i kluby dziecięce na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój

0 komentarze

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - ul. Kaszubska

0 komentarze

Konsultacje projektu uchwały dotyczącej ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Jastrzębie-Zdrój

0 komentarze

Konsultacje projektu uchwały dotyczącego określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących niepubliczne żłobki na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój

0 komentarze

Konsultacje projektu uchwały w sprawie zasad sprzedaży gminnych lokali mieszkalnych ich najemcom, określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od ceny sprzedaży

0 komentarze

Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi

0 komentarze

Zagłosuj na najlepszą reklamę społeczną

7 komentarze

Konsultacje projektu uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody - drzewo gatunek - lipa drobnolistna na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój

0 komentarze

Konsultacje projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla publicznych i niepublicznych: przedszkoli, szkół i placówek oświatowych...

0 komentarze

Ankieta dotycząca uczestnictwa mieszkańców w życiu kulturalnym miasta

1 komentarze

Konsultacje projektu uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój opłaty targowej, określenia sposobu jej poboru i wyznaczenia inkasenta na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój oraz zwolnienia z opłaty targowej niektórych rodzajów (...)

0 komentarze

Konsultacje projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

0 komentarze

Konsultacje społeczne w sprawie zmian nazw ulic podlegających „dekomunizacji”

10 komentarze

Konsultacje projektu uchwały dotyczącego ustanowienia nagród i wyróżnień dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla trenerów prowadzących szkolenia zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie

0 komentarze

Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany przebiegu ulic o kategorii dróg gminnych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój

0 komentarze

Konsultacje projektu Uchwały Rady Miasta Jastrzębie Zdrój w sprawie ustalenia obowiązujących w 2017 roku stawek opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych (...)

0 komentarze

Konsultacje projektu uchwały dotyczącego uchylenia uchwały nr LVII/731/2010 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 24.06.2010r. w sprawie zatwierdzenia statutu Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli

0 komentarze

Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój opłaty targowej oraz określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, określenia sposobu jej poboru i wyznaczenia inkasenta na tereni

0 komentarze

Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/504/2009 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminów targowisk miejskich w Jastrzębiu-Zdroju

0 komentarze

Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/262/95 Rady Miejskiej w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 16 grudnia 1995 r. w sprawie lokalizacji targowisk na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój

0 komentarze

Wybierz inwestycję ogólnomiejską!

6 komentarze

Konsultacje projektu uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój

0 komentarze

Konsultacje projektu uchwały dotyczącej wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój na 2017 rok

0 komentarze

Konsultacje projektu uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój nowo wybudowanych budynków i budowli zajętych na działalność gospodarczą

0 komentarze

Konsultacje projektu uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój nowo wybudowanych budynków mieszkalnych

0 komentarze

Konsultacje projektu uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój na 2017 rok

0 komentarze

Konsultacje projektu uchylenia Uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój nr XI.142.2012 z dnia 20 września 2012r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - noclegowni dla bezdomnych mężczyzn

0 komentarze

Ankieta dotycząca estetyki miasta

0 komentarze

Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia dodatkowych usług świadczonych w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi

1 komentarze

Konsultacje projektu uchwały Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017

0 komentarze

Konsultacje projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XV.109.2015 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zasad i trybu powołania członków, oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Jastrzębie

0 komentarze

Konsultacje projektu uchwały w sprawie Programu Stypendialnego Miasta Jastrzębie-Zdrój

1 komentarze

Konsultacje projektu uchwały w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych drogi gminnej na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój

0 komentarze

Konsultacje projektu uchwały w sprawie zaliczenia dotychczasowego odcinka drogi gminnej do kategorii dróg powiatowych i ustalenia jej przebiegu na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój

0 komentarze

Konsultacje projektu uchwały w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych odcinka drogi gminnej na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój

0 komentarze

Konsultacje projektu uchwały w sprawie zaliczenia odcinka drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jego przebiegu na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój

0 komentarze

Ankieta w sprawie Dni Miasta

0 komentarze

Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr II.18.2012 z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie ustanowienia obwodów publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jastrzębie-Zdrój.

0 komentarze

Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Osiedlu "Pszczyńska" jednostce pomocniczej Miasta Jastrzębie-Zdrój

0 komentarze

Konsultacje projektu uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody - drzewo gatunek buk zwyczajny.

0 komentarze

Konsultacje projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Statutu Młodzieżowej Rady Miasta

0 komentarze

Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Osiedlu "Pszczyńska" jednostce pomocniczej Miasta Jastrzębie-Zdrój

0 komentarze

Wybierz film na Dni Jastrzębia.

0 komentarze

Aktywność sportowa mieszkańców Miasta

1 komentarze

Ankieta na temat barier w wyrównywaniu szans na rzecz osób z niepełnosprawnościami

0 komentarze

Konsultacje projektu uchwały w sprawie regulaminu określającego dodatki oraz inne składniki wynagrodzenia dla nauczycieli

0 komentarze

Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście Jastrzębie-Zdrój

0 komentarze

Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2016-2019 z uwzględnieniem perspektywy do 2024

0 komentarze

Konsultacje w sprawie parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych oraz wysokości opłat pobieranych z tego tytułu

0 komentarze

Konsultacje projektu uchwaly w sprawie zmiany Uchwały Nr IX.98.2014 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 11 września 2014r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście Jastrzębie-Zdrój

0 komentarze

Zabudowa instalacji ogniw fotowoltaicznych dla Zespołu Szkół nr 5.

0 komentarze

Ankieta dotycząca pływalni "Laguna"

0 komentarze

Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi...

0 komentarze

W sprawie ustalenia kryteriów naboru w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli...

0 komentarze

Wybierz inwestycje

288 komentarze

Przyjęcia zasad odpłatności w mieszkaniach chronionych

0 komentarze

Spotkanie dotyczące koncepcji zagospodarowania ul. 1 Maja

0 komentarze

Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół nr 8

0 komentarze

Konsultacje projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Jastrzębia-Zdroju

0 komentarze

Konsultacje społeczne na temat „Budżetu Obywatelskiego”

0 komentarze

Konsultacje w sprawie powołania Rady Seniorów

0 komentarze

Zasady sprzedaży gminnych lokali mieszkalnych ich najemcom...

0 komentarze

Statut Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego

0 komentarze

W sprawie ustalenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów...

0 komentarze

W sprawie wprowadzenia na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój opłaty targowej oraz określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, określenia sposobu jej poboru i wyznaczenia inkasenta na tereni

0 komentarze

W sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

0 komentarze

Konsultacje projektu w sprawie określenie rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę Jastrzębie-Zdrój w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi

0 komentarze

Budżet Obywatelski

0 komentarze

Nagrody i wyróżnienia dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla trenerów prowadzących szkolenie

0 komentarze

Konsultacje projektu uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

0 komentarze

Konsultacje projektu uchwały uchylającej uchwałę w sprawie podziału miasta na sektory

0 komentarze

W sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji budżetu miasta dla publicznych i niepublicznych: przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego

0 komentarze

Nowe zasady dotacji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

0 komentarze

Konsultacje w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji budżetu miasta dla publicznych i niepublicznych: przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego ...

0 komentarze

Przestrzeń dla mieszkańców w Jastrzębiu-Zdroju

0 komentarze

Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016

0 komentarze

Konsultacje w sprawie nadania nazwy skrzyżowaniu typu „rondo”

1 komentarze

Opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych

0 komentarze

Stawki podatku od środków transportowych na terenie miasta

0 komentarze

Uchylenie opłaty od posiadania psów

0 komentarze

Zmiana wzorów formularzy deklaracji i informacji w sprawach podatkowych

0 komentarze

Stawki podatku od nieruchomości na terenie miasta

0 komentarze

Pobór podatków w drodze inkasa,wyznaczenie inkasentów i określenie wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie miasta

0 komentarze

Dzienne stawki opłaty targowej

0 komentarze

Stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworca autobusowego

0 komentarze

Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2016

0 komentarze

Konsultacje dotyczące ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta

0 komentarze

Konsultacje w sprawie wprowadzenia zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych

0 komentarze

Konsultacje w sprawie ustalenia stawek opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych...

0 komentarze

Ankieta dotycząca budowy nowego budynku Przedszkola Publicznego nr 10 przy Zespole Szkół nr 8

0 komentarze

Wyraź opinię o Planie Gospodarki Niskoemisyjnej

1 komentarze

Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustanowienia obwodów publicznych szkół podstawowych

0 komentarze

Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście

0 komentarze

Wyraź swoje zdanie o stronie internetowej Urzędu Miasta

0 komentarze

Zasady Budżetu Obywatelskiego do zmiany?

0 komentarze

Podsumowanie wyników ankiety dotyczącej organizacji Dni Miasta

0 komentarze

Konsultacje dotyczące regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta

0 komentarze

Czy pijesz wodę z kranu?

0 komentarze

Protokół z konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad i trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego

0 komentarze

Konsultacja w sprawie powołania Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta

0 komentarze

Ankieta Dni Miasta Jastrzębie-Zdrój

2 komentarze

Konsultacje dotyczące finansowania rozwoju sportu

0 komentarze

Konsultacje w sprawie ustanowienia nagród i wyróżnień dla zawodników i trenerów za osiągnięte wyniki sportowe

0 komentarze

Konsultacje w sprawie parkowania pojazdów i należnych opłat z tego tytułu

0 komentarze

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

0 komentarze

Ankieta dla pacjentów placówek służby zdrowia

0 komentarze

Przywracamy blask OWN

15 komentarze